Ugovor o prodaji na daljinu

UGOVOR O PRODAJI NA DALJINU

 

Zaključen dana __________ godine u _______________ između: 

  1. _______________ iz _______________, ul. _______________, br. _____, matični broj: _______________, PIB: _______________ koga zastupa: _______________ (dalje: Prodavac)

  1. _______________ iz _______________, ul. _______________, br. _____ (dalje: Kupac). 

 

Predmet ugovora 

Član 1 

Ovim ugovorom Prodavac prodaje, a Kupac kupuje _______________ (dalje: roba). 

Prodavac je obavezan da Kupcu preda robu tako da Kupac postane njen vlasnik, dok se Kupac obavezuje da za to isplati cenu i preuzme robu. 

Ovaj ugovor zaključen je kao ugovor o prodaji na daljinu u smislu Zakona o zaštiti potrošača (dalje: Zakon) jer je zaključen posredstvom _______________ kao sredstva komunikacija. 

Pretpostavke za zaključenje ugovora 

Član 2 

Kupac zaključenjem ovog ugovora potvrđuje da ga je Prodavac pre njegovog zaključenja na srpskom jeziku i jeziku i pismu obavestio o: 

1) osnovnim obeležjima robe (usluge); 

2) poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona, na koju Kupac može da izjavi reklamaciju; 

3) prodajnoj ceni ili načinu na koji će se prodajna cena obračunati ako se zbog prirode robe ili usluge prodajna cena ne može utvrditi unapred, kao i o svim dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta i isporuke i mogućnosti da se ti troškovi mogu staviti Kupcu na teret; 

4) načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza; 

5) postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe ili usluge ugovoru; 

6) načinu izjavljivanja reklamacije Prodavcu, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja Prodavca po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava Kupca po osnovu saobraznosti; 

7) o dostupnosti rezervnih delova (ako je reč o tehničkoj robi), priključnih aparata i sličnih delova, tehničkog servisa, odnosno održavanja i opravke za vreme i posle prestanka perioda u kojem odgovara za nesaobraznost ugovoru, odnosno posle prestanka proizvodnje i uvoza robe; 

8) uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora u skladu sa Zakonom; 

9) obavezi da plati trgovcu razumne troškove zbog odustanka u skladu sa zakonom, ako Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora nakon što je podneo zahtev za raskid; 

10) o podatku da Kupac ne može da koristi pravo na odustanak ili okolnostima pod kojima Kupac gubi pravo na odustanak od ugovora (ako je tako predviđeno zakonom); 

11) postojanju ugovornog odnosa između Prodavca i poštanskog operatora preko koga Kupac može, u slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, da pošalje robu o trošku Prodavca. 

Pravo na jednostrani odustanak ugovora 

Član 3 

Kupac ima pravo na jednostrani raskid ovog ugovora (odustanak od ugovora), bez obzira na razloge, u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu Kupca ili lica koje je on ovlastio za prijem robe. 

Ugovarači saglasno konstatuju da je Prodavac predao Kupcu obrazac za jednostrani odustanak od ugovora, kao i da je Kupac upoznat sa obavezom da izjavu o odustanku od ugovora dâ u pisanom obliku. 

U slučaju jednostranog raskida, Kupac je dužan da primljenu robu pošalje nazad Prodavcu ili licu ovlašćenom od strane prodavca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana saopštenja izjave o otkazu, bez drugih obaveza povodom raskida ugovora, izuzev samih troškova vraćanja. 

Prodavac je dužan da Kupcu vrati primljeni novac bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu prodavcu, u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.  

Danom raskida ugovora smatra se dan kada je izjava o raskidu saopštena Prodavcu. 

Izuzeci od prava na raskid ugovora 

Član 4 

Izuzetno od odredbe člana 3. ovog ugovora, Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora u sledećim slučajevima: 

1) pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti kupca i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada prodavac u potpunosti izvrši ugovor;

2) isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje Prodavac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak; 

3) isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima Kupca ili jasno personalizovane; 

4) isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja; 

5) isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke; 

6) isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom; 

7) isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke; 

Obaveza isporuke robe 

Član 5 

Prodavac je dužan da Kupcu isporuči robu u roku od _____ dana od dana zaključenja ovog ugovora. (NAPOMENA: rok ne može biti duži od 30 dana). 

Isporuka robe izvršiće se na sledeći način: _____________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(opisati vreme, mesto i način isporuke, kao i da li se roba predaje neposredno Kupcu ili prevoziocu). 

Troškove isporuke snosi _______________. 

Isporuka će biti izvršena _______________ (opisati kome: Kupcu, licu koje je Kupac ovlastio ili prevoziocu). 

Saobraznost robe i nedostaci 

Član 6 

Kupac je dužan da prilikom prijema robe pregleda robu i proveri njenu saobraznost sa naručenom, te da istakne postojanje nedostataka koji se mogu uočiti pregledom. 

Za skrivene nedostatke koji su postojali u momentu prelaska rizika na Kupca, Prodavac odgovara u roku od dve godine od predaje stvari, s tim što se pretpostavlja da su nedostaci postojali u momentu prelaska rizika na Kupca, ako se pokažu u roku kraćem od šest meseci od dana prijema robe, čime se ne isključuje pravo Prodavca da dokazuje suprotno. 

Momenat prelaska rizika sa Prodavca na Kupca je momenat predaje robe Kupcu ili licu koje je Kupac ovlastio za prijem robe u njegovo ime. 

U slučaju postojanja nedostataka za koje Prodavac odgovara, na prava Kupca i postupak ostvarivanja prava primenjuju se odredbe Zakona, osim ako je, u skladu sa tim zakonom, ugovoreno drugačije. 

Isplata cene 

Član 7 

Kupac se obavezuje da za robu koja je predmet ovog ugovora isplati Prodavcu iznos od __________ dinara, na račun broj: _______________ u roku od _____ dana od dana prijema robe. 

Propuštanje preuzimanja robe 

Član 8 

Kupac je odgovoran za štetu koja nastane propuštanjem da preuzme robu koju mu je poslao Prodavac u skladu sa ovim ugovorom. 

Pod štetom se podrazumeva oštećenje na robi, kao i troškovi koje Prodavac ima zbog propuštanja Kupca da preuzme robu, kao što su: troškovi čuvanja, prepakivanja, vraćanja robe i slično. 

Vansudsko rešavanje sporova 

Član 9 

U slučaju spora, ugovarači su saglasni da se pokuša njegovo rešavanje vansudskim sredstvima u skladu sa Zakonom. 

Broj primeraka ugovora 

Član 10 

Ugovor je zaključen posredstvom sredstava komunikacija, i to internetom, u jednom originalnom primerku na osnovu koga je napravljeno _____ kopije, od kojih jedna za Kupca, a ostale za Prodavca. 

  

PRODAVAC     KUPAC 
_______________     _______________