Uslovi korišćenja

USLOVI KORIŠĆENJA

Korišćenjem ovog veb-sajta ili drugih servisa dostupnih na njemu pristajete na sledeće uslove korišćenja.

Opšte odredbe
Veb-sajt „Baždar“ se nalazi na internet adresi https://bazdar.rs/ (u daljem tekstu Veb-sajt).

Uslovi korišćenja uređuju prava i obaveze u vezi sa kupoprodajom robe putem veb-sajta „Baždar“ , kao i ostala pitanja od značaja za funkcionisanje Veb-sajta i imaju svojstvo ugovora po pristupu koji se zaključuje između sledećih ugovornih strana:

 1. BAŽDAR DOO sa sedištem u ulici Miletićeva broj 24 u Zrenjanin, PIB: 100652779 Matični broj: 08643920, pdv  bazdar.autooprema@gmail.com koji je vlasnik veb-sajta  „Baždar“, u daljem tekstu Pružalac usluga ili prodavac; i
 1. Svakog pojedinačnog korisnika sajta, u daljem tekstu Korisnik.

Uslovi korišćenja primenjuju se na svaki pristup sadržajima Veb-sajta, te Korisnik izjavljuje da je odvojio potrebno vreme i pažnju kako bi pročitao i razumeo ove Uslove korišćenja.

Kupac je korisnik koji naručuje proizvod ili je zainteresovan da naruči proizvod.

Pružalac usluga nastoji da sve proizvode na Veb-sajtu opiše što tačnije je moguće. Bez ozbira na to, pružalac usluga ne garantuje da su svi podaci istaknuti na sajtu u vezi proizvoda (opis, specifikacije, cene, slike proizvoda i sl.) u potpunosti tačni, bez greške i pouzdani. 

Takođe, pružalac usluga zadržava pravo da menja opise i cene proizvoda, kao i da dodaje nove proizvode ili uklanja proizvode sa Veb-sajta. 

Ugovorne obaveze

Pružalac usluga se obavezuje da će Korisnicima pružati usluge koje su definisane u ovim Uslovima korišćenja, a u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, a Korisnik se obavezuje da će prilikom korišćenja Veb-sajta poštovati i u svemu se pridržavati pravila koja su određena u ovim Uslovima korišćenja, kao i važećih propisa Republike Srbije. 

Korisnik je saglasan da, u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Politikom o privatnosti, njegove podatke o ličnosti Pružalac usluga može prikupljati, obrađivati i čuvati, na način kako je to bliže uređeno i objašnjeno u Politici o privatnosti, a radi ispunjenja svoje ugovorne i zakonske obaveze, kao i u druge svrhe. 

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja smatra se da je Korisnik upoznat sa Politikom o privatnosti, koja je sastavni deo ovog ugovora i koja je javno objavljena na Veb-sajtu, te mu je dostupna na uvid, i da se u potpunosti slaže sa istom.

Cene 

Prodajne cene na Veb-sajtu su istaknute na jasan, nedvosmislen, čitak i lako uočljiv način u dinarima (RSD). Istaknuta cena uključuje PDV. Sve cene navedene na Veb-sajtu biće realizovane u dinarima (RSD). U isaknute cene nisu uračunati troškovi isporuke koji mogu biti promenljivi i zavisiti od težine i vrste robe. Troškove isporuke možete videti ovde.

Način plaćanja

Plaćanje se vrši pouzećem. Celokupan iznos porudžbine plaća se prilikom preuzimanja pošiljke od kurira i to gotovinski, kurirskoj službi na ruke. Uz poručenu robu ćete dobiti i račun.

Naručivanje putem Veb-sajta

Korisnik željene proizvode može dodati u korpu putem dugmeta „Dodaj u korpu“, nakon čega će moći da pregleda svoju korpu putem dugmeta „Pregled korpe“. Korisnik korpu može ažurirati, dopuniti ili isprazniti, te nakon finalnog odabira svih željenih proizvoda putem dugmeta „Nastavi sa plaćanjem“ od korisnika će biti zatraženo da popuni podatke koji su neophodni za realizaciju porudžbine. Porudžbina je finalizirana potvrđivanjem putem dugmeta „Naručite“. Korisnik snosi isključivu odgovornost za tačnost i istinitost svih podataka koje je uneo prilikom naručivanja. Na ovaj način kupac vrši ponudu prodavcu.

Nakon što korisnik izvrši porudžbinu, na navedenu adresu e-pošte, dobiće automatski mejl kojim se potvrđuje prijem njegove porudžbine. Pružalac usluga će u najkraćem mogućem roku, ali ne dužem od 3 dana, obraditi porudžbinu i proveriti da li je u mogućnosti da obezbedi sve proizvode iz porudžbine. 

Ukoliko proizvodi iz porudžbine nisu raspoloživi na stanju pružaoca usluga, o tome će obavestiti korisnika i tada će se smatrati da je porudžbina otkazana.

U slučaju da je pružalac usluga u mogućnosti da isporuči samo deo proizvoda koji se nalaze u korisnikovoj porudžbini, kontaktiraće korisnika kako bi ga obavestio o tome, te ukoliko se korisnik saglasi izvršiće se isporuka samo onih proizvoda iz porudžbine koji su na stanju kod pružaoca usluga.

Ukoliko su svi proizvodi iz porudžbine raspoloživi na stanju pružaoca usluga, korisnik će dobiti mejl kojim će biti obavešten da je njegova porudžbina potvrđena i preuzeta od strane kurirske službe. Tek nakon dostavljanja ovog mejla je zaključen ugovor o prodaji. Ugovor traje sve dok se ne ispune međusobna prava i obaveze ugovornih strana po osnovu ugovora.

Potvrđivanjem porudžbine na Veb-sajtu kupac potvrđuje da je upoznat sa odredbama ovih Uslova korišćenja, da je prodavac izvršio svoju obavezu obaveštavanja kupca na jasan i razumljiv način pre potvrđivanja porudžbine, te da je kupac saglasan sa ovim Uslovima. 

U pogledu obaveze obaveštavanja, kupac potvrđuje da je obavešten naročito: o osnovnim obeležjima robe; poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona prodavca; prodajnoj ceni ili načinu na koji će se prodajna cena obračunati kao i o svim dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta i isporuke koji padaju na teret kupca; načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih obaveza; postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe ili usluge ugovoru; načinu izjavljivanja reklamacije prodavcu, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja prodavca po njima, kao i o uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti; u vezi sa prodajom tehničke robe o dostupnosti rezervnih delova, priključnih aparata i sličnih delova, tehničkog servisa, odnosno održavanja i opravke za vreme i posle prestanka perioda u kojem prodavac odgovara za nesaobraznost ugovoru, odnosno posle prestanka proizvodnje i uvoza robe; uslovima za raskidanje ugovora.

Pružalac usluga će se potruditi da obezbedi da roba koja je istaknuta na Veb-sajtu bude dostupna u dovoljnim količinama i na stanju, međutim, bez obzira na navedeno, pružalac usluga neće biti odgovoran u slučaju da određeni proizvod ne bude na zalihama u određenom momentu.

Dostava

Dostava proizvoda se vrši putem kurirske službe „AKS EXPRESS“ do adrese koju je  korisnik naznačio prilikom sastavljanja porudžbine isključivo na teritoriji Republike Srbije.  

Kupac je isključivo odgovoran za tačnost adrese koju je uneo prilikom naručivanja. 

Cena dostave nije uračunata u prodajnu cenu robe i istu snosi kupac.

Vreme dostave je u roku od 7 radnih dana.

Prilikom preuzimanja pošiljke od dostavljača, kupac je dužan da pregleda ambalažu u prisustvu dostavljača, te ukoliko je ambalaža oštećena kupac je dužan da to odmah prijavi dostavljaču i da zahteva otvaranje pošiljke u prisustvu dostavljača. Ukoliko se ustanovi da je i sadržaj pošiljke oštećen, dostavljač će napraviti zapisnik o tome i kupac treba da zahteva da se pošiljka vrati prodavcu. Rok za reklamaciju prodavcu oštećenja pošiljke prilikom transporta je 24h od trenutka preuzimanja pošiljke od dostavljača.

Prodavac ne može odgovarati za kašnjenje isporuke pošiljke kupcu ukoliko je za kašnjenje kriva kurirska služba.

Saobraznost i nesaobraznost

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, kupcu koji je fizičko lice i koji pribavlja robu u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti (u daljem tekstu potrošač), pružalac usluga odgovara za nesaobraznost robe u periodu od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača (posle trenutka predaje robe potrošaču ili trećem licu koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik ili otpremnik).

Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:

 1. ako odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
 2. ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
 3. ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
 4. ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno na ambalaži robe.

Pružalac usluga će odgovarati za nesaobraznost isporučene robe ugovoru ako:

 1. je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao;
 2. se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;
 3. je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće opravkom ili zamenom, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

 1. nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
 2. ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
 3. opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;
 4. otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Kod prodaje polovne robe, može se ugovoriti kraći rok u kome prodavac odgovara za nesaobraznost, koji ne može biti kraći od jedne godine.

Reklamacija

Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Sve reklamacije se mogu izjaviti pozivanjem 023/540136, pisanjem na mejl bazdar.autooprema@gmail.com kao i usmeno na prodajnom mestu, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa i sl).

Prodavac vodi evidenciju primljenih reklamacija i čuva ih najmanje dve godine od datuma podnošenja. 

Prodavac će potrošaču potvrditi prijem reklamacije i saopštiti mu broj pod kojim je njegova reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija.

Prodavac će bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije odgovoriti potrošaču na izjavljenu reklamaciju (odnosno od dana kada roba koja je predmet reklamacije stigne na adresu prodavca – s obzirom da prodavac nije u mogućnosti da razmatra osnovanost reklamacije pre toga). Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača će sadržati odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu, od dana podnošenja reklamacije. 

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Ukoliko se reklamacija ne prihvata (npr. u slučajevima fizičkog oštećenja koji ne spadaju u nesaobraznost), potrošač će snositi troškove slanja robe i druge troškove koji nastanu.

Potrošač gubi pravo na reklamaciju u slučaju neadekvatnog rukovanja proizvodom i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu ili u skladu sa njegovom namenom, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

Prodavac je u ugovornom odnosu sa AKS, preko kojeg potrošač može da pošalje robu o trošku prodavca u slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti.

Ukoliko se reklamacija rešava povratom novčanog iznosa

Garancija

Garancija je izjava proizvođača kojom se potrošaču garantuju veća prava od propisanih zakonom. Dokumentacija za ostvarivanje prava po osnovu garancije se obično nalazi u originalnom pakovanju proizoda.

Za proizvode za koje proizvođač ne nudi posebne pogodnosti prodavac nije u obavezi da izdaje garantni list.

Pravo potrošača na odustanak od ugovora

Kupovina putem Veb-sajta se smatra kupovinom na daljinu. Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana od dana kada roba dospe u njegovu državinu, odnosno državinu trećeg lica koje je on odredio, a koje nije prevoznik, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim direktnih troškova vraćanja robe. Direktne troškove povrata odnosno vraćanja robe snosi potrošač.

Kada potrošač jednom porudžbenicom naruči više vrste robe koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana počinje da teče kada poslednja vrsta robe dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik. Kada se isporuka sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14 dana počinje da teče kada je poslednja pošiljka ili deo, dospeo u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu ili na drugi nedvosmislen način. 

Prodavac je dužan da potrošača obavesti o prijemu obrasca bez odlaganja u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

U slučaju zakonitog odustanka od ugovora prodavac je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak.

Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu prodavcu, u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

Potrošač je dužan da vrati robu prodavcu ili licu ovlašćenom od strane prodavca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Roba koja se vraća mora biti u ispravnom i nekorišćenom stanju u originalnom i neoštećenom pakovanju. Potrošač uz robu koju vraća dostavlja i račun i drugu prateću dokumentaciju.

Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovila priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Prodavac tada ima pravo da vrati umanjenu cenu.

Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:

 1. pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada prodavac u potpunosti izvrši ugovor;
 2. isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;
 3. isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;
 4. isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;
 5. isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;
 6. isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;
 7. ugovora kojima potrošač izričito zahteva posetu od strane trgovca u cilju sprovođenja hitnih popravki ili održavanja; ukoliko prilikom ove posete trgovac pruži i druge usluge osim onih koje je potrošač konkretno zahtevao ili dostavi drugu robu osim delova za zamenu koji su neophodni za održavanje ili izvršenje popravke, pravo na odustanak od ugovora se odnosi na ove dopunske usluge ili robu;
 8. isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;

Zaštita autorskog i srodnih prava i drugih prava

Celokupni sadržaj objavljen na Veb-sajtu kao i podaci na njemu zaštićeni su u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima i drugim važećim zakonima. 

Svako kopiranje, izmene, distribucija ili objavljivanje sadržaja bez prethodnog pismenog odobrenja zabranjeno je, te podleže pravnim sankcijama u skladu sa zakonima Republike Srbije. 

Zabrana zloupotrebe sajta

Zabranjena je svaka zloupotreba Veb-sajta. Svako kršenje propisa od strane korisnika može biti sankcionisano u skladu sa zakonima Republike Srbije. Nije dozvoljeno onemogućvanje, ograničavanje i/ili ometanje bilo koje funkcije i upotrebe Veb-sajta, kao ni kopiranje sadržaja Veb-sajta. Takođe, nije dozvoljeno davanje netačne informacije o podacima o ličnosti korisnika odnosno korišćenje tuđih podataka o ličnosti bez saglasnosti osobe čiji su podaci, niti je dozvoljeno lažno predstavljanje. Zabranjeno je bavljenje bilo kojim nezakonitim ponašenjem koristeći Veb-sajt, korišćenje posebnih programa radi preuzimanja sadržaja sa Veb-sajta, kao i preuzimanje sadržaja sa Veb-sajta i korišćenje u druge svrhe. U slučaju kršenja navedenih Uslova korisniku može biti onemogućen pristup i korišćenje Veb-sajta. Takođe, pružalac usluga može preduzeti i druge mere, kao i prijavljivanje korisnika nadležnim organima.

Nedostupnost Sajta

Usled tehničkih problema ili više sile moguće je da Veb-sajt privremeno bude nedostupan korisnicima, u tom slučaju Pružalac usluga ne odgovara za eventualnu štetu koja iz tih razloga može nastati.

Prepiska sa korisničkim timom

Nije dozvoljeno objavljivanje bilo koje prepiske sa korisničkim timom Veb-sajta bez dozvole pružaoca usluga. Takođe, odgovor administratora ili korisničkog tima ne mora da odražava stavove pružaoca usluga, tako da shodno tome korisnici ne mogu ostvarivati prava na osnovu takve prepiske. 

Sudska nadležnost

U slučaju bilo kakvog spora koji se ne može rešiti mirnim putem, ugovorne strane ovim putem saglasno određuju mesnu nadležnost suda u Zrenjaninu i primenu prava Republike Srbije.

Izmena Uslova korišćenja

Pružalac usluga zadržava pravo da u svakom momentu može izmeniti Uslove korišćenja bez prethodne najave, sve promene stupaju na snagu danom njihove objave. Shodno tome o svakoj promeni se možete informisati isključivo na stranici USLOVI KORIŠĆENJA. Ukoliko to bude bilo potrebno u slučaju značajnih izmena korisnici će biti na pogodan način obavešteni o istim.